Freeride.cz

Hlavní sekce

Všeobecné podmínky

O freeride.cz

1. Všeobecná ustanovení
2. Použité pojmy
3. Uživatelský účet
3.1. Všeobecná ustanovení
3.2. Registrace
3.3. Využívání účtu
4. Newsletter
5. Public Gallery
6. Bazar
7. Diskuse
8. Soutěže
9. Závěrečná ustanovení


1. Všeobecná ustanovení

Všeobecné podmínky užívání služeb serveru Freeride.cz (dále jen "podmínky")

Serverem Freeride.cz (dále jen "server") pro potřeby těchto podmínek se rozumí veškeré intenetové stránky, prezentace a jiný obsah umístěný pod doménou freeride.cz.

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na serveru. Každý návštěvník serveru Freeride.cz (dále jen "uživatel") svým přístupem na server dává provozovateli serveru (dále jen "provozovatel") souhlas s těmito podmínkami v plném znění a zároveň tímto zaručuje, že je s podmínkami zcela srozumněn. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky upravovat. Návštěvníkům je proto doporučeno opakovaně navštěvovat stránku s uveřejněnými podmínkami.

Uživatel je každá osoba, která přistoupí na některou ze stránek serveru, využívá služeb serveru a svým přístupem na stránky přistoupila k podmínkám uživání služeb serveru. Uživatelem je dále osoba, která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje/zaregistrovala v rámci využívání služeb serveru.

Provozovatelem stránek FReeride.cz/bikes je:

Tomáš Nádr
Lety 51
252 29  Dobřichovice
IČO: 70136351


Uživatel nesmí bez písemného souhlasu provozovatele dále šířit obsah serveru. Uživatel nesmí jakoukoliv část obsahu serveru bez písemného souhlasu provozovatele upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoliv informace, produkty, nebo služby získané ze serveru a jeho služeb zároveň uživatel není oprávněn vytvářet z obsahu serveru jakákoliv souborná či odvozená díla. Uživatel nesmí používat služby serveru k jakýmkoliv účelům odporujícím platným zákonům, nebo těmto podmínkám. Uživatel nesmí využívat služby serveru způsobem, který by vedl k poškození či hanobení dobrého jména serveru. Uživatel nesmí používat služby serveru, nebo jednat způsobem, který by vedl k omezení provozu serveru, znemožnění přistupu dalším uživatelům, omezení uživatelského komfortu ostatních uživatelů, popřípadě znemožnění provozu serveru. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získat údaje a informace týkající se služeb a provozu serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřistupněny nebo poskytnuty provozovatelem.

Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb serveru předá své názory, připomínky, popřípadě jiný obsah (jakýmkoliv způsobem), poskytuje tím správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen "příspěvky"): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích práv udělených ve vzathu k těmto příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká provozovateli povinnost tyto jakkoliv užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoliv odstranit ze stránek serveru. Za poskytnutí příspěvků nenáleží uživateli jakákoliv úplata.

2. Použité pojmy
Nick – libovolně zvolené jméno/přezdívka pod kterou uživatel vystupuje na stránkách serveru.

Public Gallery – služba serveru umožňující uživatelům vkládání tématického obrazového materiálu do veřejně přístupné části serveru.

Bazar – služba serveru umožňující uživatelům vkládání, následnou editaci a mazání soukromých inzerátů za účelem koupě, prodeje, či jiné formy směny.

Diskuse (Sessions) – služba serveru umožňující uživatelům vkládání tématických příspěvků za účelem vyjádření svého osobního názoru, interpretaci názorů třetích stran, popřípadě jiné formy tématického příspěvku.

Soutěž – služba serveru poskytovaná v případné spolupráci se třetími stranami umožňující uživatelům po splnění podmínek soutěže získat jednu z cen vložených do soutěže.

Uživatelský účet – služba serveru umožňující uživatelům registraci a následný přístup k vybraným službám serveru

Newsletter – služba serveru spočívající v pravidelném odesílání novinek, upoutávek a jiných sdělení týkajících se serveru e-mailem uživatelům.


3. Uživatelský účet

3.1. Všeobecná ustanovení

Uživatelský účet (dále jen "účet") je služba serveru umožňující uživatelům přístup k následujícím službám: Public Gallery, soutěž, bazar. Dále účet umožňuje uživatelům zjednodušené využívání diskuse a dalších služeb serveru vyžadujících vyplnění základních údajů (nick, e-mail).

3.2. Registrace

Podmínkou pro využívání služby uživatelský účet je vyplnění registračního formuláře uživatelem na webové stránce serveru. Zaregistrovat se může každý uživatel serveru, který svým přístupem na kteroukoliv ze stránek serveru vyjádřil svůj úplný souhlas s těmito podmínkami.

Registrací uživatel přistupuje taktéž k těmto podmínkám a zároveň výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Při registraci je uživatel povinen uvést správné a kompletní údaje (dále jen "osobní údaje") vyžadované v registračním formuláři. Uživatel má právo osobní údaje uložené na serveru kdykoliv změnit, upravit v rámci služby uživatelský účet.

Uživatel je srozumněn s tím, že některé z těchto výše uvedených údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnosti požádat uživatele o doplnění osobních údajů v rámci rozšíření služeb serveru. Pokud uživatel požadované údaje nesdělí, je provozovatel oprávněn zrušit registraci uživatele, popřípadě zamezit uživateli v přístupu na server.

Registrací vytvoří uživatel uživatelský účet (dále jen "účet").

Registrací vyjadřuje uživatel svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem pro potřeby vyplývající ze služeb serveru dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle paragrafu 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat. Tento souhlas uděluje uživatel bezplatně.

Provozovatel shromažďuje osobní údaje uživatelů na základě registračního formuláře. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá nezbytná opatření pro znemožnění úniku dat a znemožnění jejich případného zneužití třetími stranami. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby získají neoprávněně přístup k osobním údajům uživatelů, k jejich účtům, a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto neoprávněně použijí, využijí, zneužijí, nebo jí zpřístupní dalším osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom v této souvislosti možných rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel bere na vědomí, že data, jež dobrovolně poskytne do diskusních fór, či jiným způsobem zveřejní na serveru, mohou být použita třetí osobou. Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za případné zneužití takto získaných osobních dat třetí osobou. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z možných zásahů třetích osob.

3.3. Využívání účtu

Uživatelský účet umožňuje uživateli používání vybraných služeb serveru. Pro přístup k těmto službám využívá uživatel svůj nick a zvolené heslo. Po zaregistrování do systému pomocí nicku a hesla budou zobrazovány některé osobní údaje uživatele.

Každým opětovným přihlášením do systému (využitím účtu) dává uživatel provozovateli výslovný souhlas s platnými podmínkami zveřejněnými na stránkách serveru.4. Newsletter

Newsletter je e-mailová služba serveru, jejíž podstatou je odesílání informací týkajících se serveru e-mailem na e-mailové adresy registrovaných uživatelů.

Registrací dává uživatel provozovateli souhlas se zasíláním e-mailů do e-mailové schránky, kterou uvedl při registraci. Původcem těchto e-mailů je provozovatel serveru a tyto nejsou považovány za spam ze strany provozovatele. E-maily mohou mít informační, popřípadě reklamní charakter. Uživatel může oznámit nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů kontaktováním provozovatele, nebo přímo pomocí linku v obdrženém e-mailu.5. Public Gallery

Public Gallery je služba serveru umožňující registrovaným uživatelům vkládat fotografie na veřejně přístupnou stránku serveru, hodnotit vložené fotografie a přidávat k nim komentáře.

Vložením fotografie, popřípadě jiného obrazového materiálu, prohlašuje uživatel, že je jediným vlastníkem veškerých autorských práv vztahujících se k fotografii, popřípadě jinému obrazovému materiálu, který vkládá na server. Uživatel prohlašuje, že nese veškerou zodpovědnost za případné porušení platných právních předpisů, zejména pak ustanovení dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Vložením fotografie, popřípadě jiného obrazového materiálu (dále jen "obrazový materiál") poskytuje uživatel provozovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv obrazové materiály a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích práv udělených ve vztahu k těmto obrazovým materiálům. Na základě předání těchto obrazových materiálů nevzniká provozovateli povinnost tyto jakkoliv užívat a je oprávněn tyto obrazové materiály kdykoliv odstranit ze stránek serveru. Za poskytnutí obrazových materiálů nenáleží uživateli jakákoliv úplata.

Do systému Public Gallery je možné vkládat pouze obrazový materiál tematicky související s náplní serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vymazat obrazový materiál, který nebude tématicky souviset s náplní serveru. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo přesunovat obrazový materiál pokud tento nebude uživatelem zařazen v odpovídající kategorii.

Vložený obrazový materiál nesmí obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, jejich loga ani jiné grafické prvky odkazující na jiné internetové stránky a/nebo jiná média. V případě, že obrazový materiál bude osahovat některý z výše uvedených prvků, vyhrazuje si provozovatel právo takovýto obrazový materiál smazat. Obrazový materiál může obsahovat označení autora.

Do systému Public Gallery nesmí být vkládány jakékoliv reklamní obrazové materiály, materiály související s prodejem, koupí a/nebo směnou. Provozovatel si vyhrazuje takovéto obrazové materiály smazat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zamezit v přístupu do systému Public Gallery a/nebo na server takovému uživateli, který poruší některé z ustanovení těchto podmínek.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo omezení počtu vkládaných obrazových materiálů. Provozovatel si vyhrazuje právo omezení datové velikosti obrazového materiálu.6. Bazar

Systém Bazar umožňuje registrovaným uživatelům vkládat, editovat, popřípadě mazat příspěvky inzertní povahy za účelem projede, nákupu či směny zboží produktů souvisejících s tématikou serveru.

Uživatel nesmí využívat systém Bazaru k nelegálnímu obohacování, prodeji věcí, kterých nabyl v rozporu s platnými právními normami a jakékoliv jiné formě nelegální činnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo úpravy, vymazání, popřípadě přesunutí inzerátu, nebo jiného příspěvku vloženého uživatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na základě vlastní úvahy v případě porušení těchto podmínek omezit, popřípadě zcela znemožnit uživateli přístup do systému Bazaru.7. Diskuse

Systém diskusí umožňuje registrovaným i neregistovaným uživatelům vkládat příspěvky na vybraných stránkách serveru a vyjadřovat tak svůj názor. Vkládání příspěvků na stránky serveru viz. výše.

Uživatel nesmí vkládat vulgární příspěvky a/nebo příspěvky, které jakýmkoliv způsobem mohou poškodit server, popřípadě jsou v rozporu s platnými zákony. Provozovatel si vyhrazuje právno na základě vlastního uvážení mazat takové příspěvky v diskusích, které odporují těmto podmínkám a/nebo budou provozovatelem shledány nevhodnými.8. Soutěže

Na serveru probíhají nepravidelně soutěže o hodnotné ceny. Soutěže se může zúčastnit každý registrovaný účastník. Podmínkou účasti v soutěži jsou správně vyplněné kontaktní údaje, na které může být zaslána případná výhra v soutěži.

Provozovatel je organizátorem soutěže. Ceny do soutěže vkládá třetí osoba, která je zároveň zodpovědna za jejich doručení výhercům.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv probíhající soutěž zrušit bez předchozího upozornění. Dále si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit, či upravit pravidla soutěže.

Podmínkou pro zařazení účastníka soutěže do slosování o ceny vložené do soutěže je správné zodpovězení soutěžních otázek pro danou soutěž. Výherce určuje provozovatel ze všech správných odpovědí na základě předem stanoveného algoritmu. (Určuje - tady by to chtělo napsat nějak jinak jakože se to losuje. Určovat zní jakože to nějak vybíráme.)

Výherce bude kontaktován provozovatelem na e-mailové adrese, kterou uvedl při registraci. V případě, že se výherce nelze na uvedené adrese kontaktovat, a/nebo chybí-li některý z údajů nutný pro doručení výhry poštou, bude provozovatelem vybrán jiný výherce za použití výše uvedeného algoritmu.

Výhry v soutěži není možno právně vymáhat. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit uživatele ze soutěže v případě porušení pravidel soutěže nebo/a jiné části těchto podmínek. Provozovateli nevzniká žádný závazek vůči účastníkům soutěže/í, nebo/a výhercům v soutěži/soutěžích.9. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb serveru a jeho jeho jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat třetí osoby o statistických údajích týkajících se uživatelů a tyto údaje zveřejňovat. Tyto údaje nebudou obsahovat žádné údaje, které by mohly vést k identifikaci uživatele, nebo na základě kterých by mohl být uživatel bez jeho předchozího souhlasu kontaktován. Uživatel serveru s tímto výslovně souhlasí.

Provozovatel je oprávněn odtajnit osobní údaje uživatele pokud to bude nezbytné z hlediska dodržování platných zákonů.

Provozovatel tímto prohlašuje, že se věnuje a bude věnovat s maximálním usílím zavedení a provozu serveru a služeb s tím spojených tak, aby minimalizoval případná rizika, která by mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám při řádném používání serveru.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout uživatelům a/nebo třetím osobám v důsledku nebo/a v souvislosti s využíváním serveru a služeb s tím spojených. Provozovatel neodpovídá za škody, které vnikly uživatelům a/nebo třetím osobám v souvislosti nebo/a v důsledku nemožnosti využívání serveru a služeb s tím spojených. Provozovatel neodpovídá za činnost/i uživatelů serveru ani za způsob jakým server využívají. Zároveň nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití serveru a služeb s tím spojených uživateli, nebo/a třetími osobami.

Provozovatel je oprávněn provádět jakékoliv zásahy do systému serveru bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit poskytování kterékoliv ze služeb serveru a/nebo provoz celého serveru bez předchozího upozornění.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit tyto podmínky a jejich jednotlivé části. Změna podmínek je platná dnem zveřejnění na stránkách serveru. Změny budou zapracovány do textu podmínek a tyto budou zveřejněny v úplném znění. Provozovatel není povinen upozorňovat na změny provedené v těchto podmínkách. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění podmínek.

Redakce

Martin „Márty“ Večerka
Martin „Márty“ Večerka

Freeriding.cz since 2000